REGLAMENTO

Publicado en por LUIS CARCELEN

Normes Generals

 

dilluns, 27 de abril de 2009 11:40

ARTICLE 1r. Formació dels equips.

La petanca és un esport que es practica amb un mateix nombre de jugadors, que enfronta:
 - 3 jugadors a 3 jugadors (tripletes)
 - 2 jugadors a 2 jugadors (dobletes)
 - 1 jugador a 1 jugador (individual)                                                                                      

En tripletes cada jugador disposa de 2 boles.

En dobletes e individual cada jugador disposa de 3 boles.

Qualsevol altre fórmula està prohibida.

ARTICLE 2n. Característiques de les boles homologades

La petanca es juga amb boles homologades per la F.I.P.J.P., les quals han de tenir les següents les següents característiques.
1) Han de ser metàl·liques.
2) El seu diàmetre haurà d’estar comprés entre 7,05 cm. (mínim) i 8 cm. (màxim).
3) El pes deurà estar comprés entre 650 grams (mínim) i 800 grams (màxim). Tant el nom del fabricant com els dígits que indiquen el pes, deuran estar gravats en la bola sense que es puguin esborrar.

Els jugadors d´11 anys i menys, a les seves competicions específiques tenen la possibilitat de fer servir boles de 600 grams i de 65 mm. de diàmetre, a condició de que siguin fabricades conforme a les normes d’homologació.
4) No poden contenir plom ni sorra i amb caràcter general no deuran estar manipulades ni tampoc tindran transformacions o modificacions desprès de la seva fabricació. Està totalmente prohibit fer servir boles recuites per modificar la duresa donada pel fabricant. No obstant el jugador podrà inscriure el seu nom, cognoms o inicials, així com diversos logotipssigles, conforme al plec de condicions relatives a la fabricació de les boles. o

ARTICLE 2n. bis. Sancions per boles no conformes

El jugador que faci qualsevol infracció esmentada en l'apartat 4), serà immediatament exclòs de la competició, així com els seus companys d'equip.
Podran donar-se els casos següents:
Les boles no trucades pero excesivament usades, o de fabricació defectuosa que no fosin aprobades als exàmens de control o que no responguin a las normes assenyalades en els apartats 1) 2) i 3) de l’àrticle anterior, hauran de ser substituïdes. També podrà canviar el joc de boles.
Les reclamacions referents a aquests tres apartats, formulades pels jugadors, solament s'admetran abans del inici de la partida. Per tant, els jugadors s'asseguren de que tant les seves boles com les de l'adversari respondran a les normes senyalades.

Les reclamacions referents a l'apartat 4), es poden rebre durant tota la partida, però només podran interposar-se entre dues jugades. No obstant a partir de la tercera jugada, si la reclamació és sense fonament, significarà una penalització de tres punts que se sumaran al tanteig de l'equip contrari.
L'àrbitre i el Comitè de Competició, podran en qualsevol moment del joc, procedir a controlar les boles d'un o diversos jugadors.

ARTICLE 3r. Boligs acceptats

Els boligs seran de fusta o material sintètic. Han de portar la marca del fabricant i ser homologats per part de la FIPJP, en aplicació del plec de condicions específiques de les normes requerides.

El seu diàmetre ha de ser de 30 mm. (tolerància +/- 1 mm.).

Els boligs pintats estan autoritzats, però no han de poder ser recollits amb un iman.

ARTICLE 4t. Llicències

Cada jugador ha de presentar la llicència abans de l'inici de la competición. També haurà de presentar-la a petición de l’àrbitre o el contrari, excepte si ha estat dipositada a la taula de control.

El joc

 

dilluns, 27 de abril de 2009 11:41

ARTICLE 5è. Àrees de Joc i terrenys reglamentaris

El joc de la Petanca es practica en qualsevol clase de terreny.Un àrea de joc delimita un nombre indeterminat de terrenys limitats per fils (cordes), d'un gruix que no influeixi en la bona marxa del joc. Aquests fils que delimiten els diferents terrenys de joc no son línies de pèrdua, a part de les línies de fons del requadre i dels requadres exteriors.

Per decisió del comitè d'organització o de l’àrbitre, els equips es poden veure obligats a jugar sobre terreny delimitat. En aquest cas, la pista haurà de tenir les dimensions mínimes següents: 4 m d'amplada i 15 m de llargada pels campionats nacionals i les competicions internacionals.

Per a altres competicions, les Federacions podran permetre als organitzadors altres dimensions no inferiors a 12 x 3 m.

Quan els terrenys de joc es tanquin amb barreres, aquestes han de colocar-se a una distància mínima d’1 m. de la línea exterior dels terrenys de joc.

Les partides es juguen a 13 punts amb possibilitat de desempat i ajust a 11 punts.

Certes competicions es poden organitzar amb partides a temps limitat. Aquestes es jugaran sempre en un sol terreny marcat i en aqeust cas totes les línies que delimiten el terrenys son línies de pèrdua.

 

ARTICLE 6è. Inici del joc. Reglament relatiu de la circumferència

Els jugadors han de fer un sorteig per determinar l'equip que escollirà la pista i llançarà primer el bolig.

En el cas d’assignació d’una pista per l'organització el bolig  es llançarà a la pista designada. Els equips no poden anar a una altre pista sense l’autorització de l’ àrbitre.

Qualsevol jugador de l'equip que hagi guanyat el sorteig, escollirà el punt de partida i traçarà sobre el sòl una circumferència mínima de 35 cm. I màxima de 50 cm. de diàmetre en què hauran de posar-se totalment els peus dels jugadors. En el cas de circumferència prefabricada, haurà de ser rigida i haurà de tenir un diàmetre interior de 50 cm. (tolerància +/- 2 mm.).

Les circumferències prefabricades s’ utilitzaran per decisió de l’organitzador, que haurà de proveir-les.
La circumferència de llançament, vàlida pels tres llançaments consecutius als que te dret un equip, haurà de ser traçada o depositada a més d’un metre de tot obstacle i a les competicions en terreny lliure, almenys a dos metres d’altre circumferència de llançament utilitzada.

L’ equip que ha de llançar el bolig ha d’esborrar totes les circumferències de llançament situades a les proximitats de la que utilitzaran. L’ interior del cercle es pot netejar totalmente durant una jugada, però s’haurà de tornar a deixar en el seu estat inicial, quan finalitzi la jugada. El cercle no es considerarà com terreny prohibit.

Els peus hauran d'estar situats a l'interior de la circumferència sense trepitjar-la i no n'han de sortir ni separar-se totalment del terra, fins que la bola llançada hagi tocat el terreny. Cap part del cos podrà tocar el terra exterior de la circumferència.

Els invàlids d’un membre inferior, podran excepcionalment ser autoritzats a colocar només un peu a l’interior de la circumferència.

Per als jugadors en cadira de rodes, almenys una de les rodes (la del braç amb el que juguen la bola) ha de colocarse a l’interior del cercle. El llançament del bolig per un jugador, no fa que necessàriament hagi de jugar el primer.

 

ARTICLE 7è. Distàncies reglamentàries pel llançament del bolig

Perquè el bolig llançat per un jugador sigui vàlid, és necessari:
1) Que la distància que el separa del límit més pròxim de la circumferència de llançament sigui de:
- 4 metres mínims i 8 metres màxim per als ALEVINS.

- 5 metres mínims i 9 metres màxim per als INFANTILS.

- 6 metres mínims i 10 metres màxim per als JUVENILS i SÈNIORS.

En les competicions destinades als més joves (infantils) es poden aplicar distàncies menors.

 2) Que la circumferència de llançament, estigui a 1 metre com a mínim de qualsevol obstacle.

3) Que el bolig estigui a 1 metre, com a mínim, de qualsevol obstacle i del límit més pròxim de qualsevol terreny prohibit.

4) Que sigui visible pel jugador col·locat amb els peus en els extrems interiors de la circumferència i amb el cos absolutament recte. En cas de dubte sobre aquest punt, l'àrbitre decidirà sense possibilitat d'apel·lació si el bolig és visible.

En la jugada següent, el bolig es llançarà des d'una circumferència traçada entorn del punt on es trobava en la jugada anterior, a excepció dels casos següents:

- Que la circumferència estigui situada a menys de 1 m d'un obstacle.
- Que el llançament del bolig no pogués fer-se a totes les distàncies reglamentàries.

En el primer cas, el jugador traçarà la circumferència al límit reglamentari del obstacle.

En el segon cas, el jugador podrà retrocedir seguint la línia on se situava el bolig, fins obtindré la distancia de llançament i no més enllà. Aquesta possibilitat s'ofereix només si el bolig no pot ser llançat en una direcció qualsevol a la distància màxima.

Si després de tres llançaments consecutius del mateix equip, el bolig no s'ha llançat en les condicions reglamentaries esmentades, el torn de llançament passarà al equip contrari, que disposarà igualment de tres llançaments i podrà retrocedir la circumferència en les condicions previstes en l'apartat anterior. En aquest cas, i si aquest nou equip tampoc encerta en els seus tres llançaments, la circumferència no podrà ser novament traslladada.

El temps màxim per efectuar els tres llançaments es d’un minut. En tot cas, l'equip que ha perdut el bolig en els tres intents, manté la prioritat per al llançament de la primera bola.

 

ARTICLE 8è. Validesa del llançament del bolig

Si el bolig llançat és interceptat per l'àrbitre, un jugador, un espectador, un animal o qualsevol objecte mòbil, el llançament no serà vàlid i deurà repetir-se sense que sigui comptabilitzat a efectes dels tres a que te dret el jugador o el seu equip.
Una vegada llançat el bolig i després de jugar-se la primera bola, l’adversari podria encara comprovar la seva posició reglamentaria. Si la reclamació es valida, el bolig serà rellançat novament i es jugarà la bola. Per a què el bolig sigui rellançat, és necessari que els dos equips hagin reconegut que el llançament no havia estat vàlid o que el àrbitre l'hagi decidit així. Si un equip procedeix diferent, perd el dret de llançament de bolig.
Si l'adversari ja hagués jugat una bola, el llançament serà definitivament considerat vàlid i no s'admetrà cap reclamació.

ARTICLE 9è. Anul.lació del bolig

El bolig és nul en els 7 casos següents:
1) Quan el bolig és desplaçat a terreny prohibit encara que torni a terreny autoritzat. El bolig situat a cavall sobre el límit d'un terreny prohibit, és vàlid. Serà nul, quan hagi sobrepassat completament el límit del terreny autoritzat o la línia de pèrdua, és a dir, quan se situï més enllà de l'aplom d'aquest límit. Es considera terreny prohibit, tota zona d'aigua sobre la qual, el bolig floti lliurement.

2) Quan el bolig es troba en terreny autoritzat, aquest es desplaça i no és visible des de l'interior de la circumferència, segons l'indicat en l'article 7è. Tanmateix , el bolig ocult per una bola , no és nul. L'àrbitre està autoritzat a aixecar momentàniament una bola per comprovar si el bolig és visible.
3) Quan el bolig és desplaçat a més de 20 m. (pels Juvenils i els Seniors), o de 15 m. (pels Infantils) o a menys de 3 m de la circumferència de llançament.
4) Quan en terrenys marcats, el bolig travessa més d’una pista contigua a la que s’estigui utilitzant o surti pel fons de la pista.

4 bis) Quan, en les  partides a temps desenvolupades en un sol terreny, el bolig surti del camp asignat.

5) Quan el bolig desplaçat no es pot trobar, el temps de recerca està limitat a cinc minuts.

6) Quan en un terreny prohibit es troba entre el bolig i la circumferència de llançament.

7) Quan en les partides a temps limitat, el bolig surti del terreny de joc.

ARTICLE 10è. Desplaçament dels obstacles

Està totalment prohibit, treure, desplaçar o trepitjar qualsevol tipus d'obstacle situat a la pista. No obstant, el jugador que va a llançar el bolig, està autoritzat a temptejar una zona de bombament amb una de les seves boles sense colpejar més de tres vegades el sòl.
No obstant això, el jugador que va a jugar o un dels seus companys, pot tapar el forat produït per la bola.

Els jugadors que no observin aquestes normes, incorreran en les sancions previstes en el capítol “Disciplina” de l’article 34.

 

ARTICLE 10è Bis. Canvi de bolig o de boles

Es prohibeix als jugadors canviar el bolig o la bola durant el transcurs d’ una partida, excepte en els casos següents:

1.- El bolig o la bola no es poden trobar. Els temps de recerca es limitarà a cinc minuts.

2.- El bolig o la bola es trenca: en aquest cas el troç més gran es tindrà en consideració. Si queden boles  per jugar, el bolig o la bola seran inmediatament reemplaçats, després d’una eventual i necessària mesura, per una bola o un bolig de diàmetre idèntic o anàleg. A la jugada següent, el jugador perjudicat por canviar el joc complert de boles.

 

Les boles

 

dilluns, 27 de abril de 2009 11:43

ARTICLE 15è. Llançament de la primera bola i següents

La primera bola d'una jugada haurà de ser llançada per un jugador de l'equip que ha guanyat el sorteig o la jugada precedent anterior. Tot seguit es a l’equip que no tingui el punt a qui li toca jugar.

El jugador no es podrà ajudar amb cap objecte, ni traçar cap línia sobre el sòl per assenyalar la zona de bombament de la bola. Quan jugui l'última bola, està prohibit que disposi d'una bola addicional en l'altra mà. Les boles han de ser jugades d’una amb una.

Un cop llançada una bola, cap bola es podrà tornar a jugar. No obstant, les boles aturades, o desviades involuntàriament en la seva trajectòria entre la circumferència de llançament i el bolig, per una bola o bolig procedent d’un altre joc, per un animal, per qualsevol objecto móvil (pilota, etc.) i en el cas previst en l’article 8è-2n paràgraf, hauran de ser rellançades.

Està prohibit mullar les boles i el bolig. Abans de llançar la bola, el jugador haurà de retirar d’aquesta totes les restes de fang o de qualsevol cosa adherida a la mateixa, si no vol incorre en les sancions previstes en l’article 34.

Si la primera bola jugada passés a un terreny prohibit, li correspondrà jugar a l'equip contrari i així alternativament fins que quedi una bola en terreny autoritzat.

Si no quedés cap bola en el terreny autoritzat a causa d'un tir o un recolzament, s'aplicaran les disposicions de l'article 28è relatives al punt nul.

ARTICLE 16è. Actitud dels jugadors i dels espectadors durant la partida

Durant el temps reglamentari que disposa un jugador per llançar la bola, els espectadors i els jugadors hauran de guardar el màxim silenci possible.

Els adversaris, no han de caminar ni gesticular ni fer res que pugui molestar el jugador. Només els seus companys, poden col·locar-se entre el bolig i la circumferència de llançament.

Els adversaris hauran de col·locar-se al costat del bolig o per darrere del jugador i a una distància de dos metres com a mínim d'un o altre i en un costat.

Els jugadors que no respectin aquestes normes podran ser expulsats de la competició si després d'haver estat amonestats per l'àrbitre, persisteixen en aquesta actitud.

ARTICLE 17è. Llançament de boles i boles que sortin de la pista

Ningú podrà a títol de prova, llançar una bola al terreny de joc. Els jugadors que no respectin aquesta norma poden ser sancionats segons es disposa al capítol “Disciplina” de l’article 34.

Durant la jugada, les boles que surtin de les pistes assenyalades són vàlides (excepte en els casos previstos en l'article 18è).

ARTICLE 18è. Boles nules

Qualsevol bola és considerada nul·la en el moment que entra en el terreny prohibit. Una bola a cavall sobre el límit del terreny autoritzat és vàlida. És nul·la, quan hagi sobrepassat totalment el límit del terreny autoritzat o la línia de circumval·lació, això vol dir que es troba més enllà de l'aplom d'aquest límit. Igualment és nul.la quan en terreny marcat, la bola travessa totalment més d’una pista lateral contigua a la utilitzada o surt pel fons de la pista.

A les partides a temps que es desenvolupin en una sola pista, una bola és nul.la en les mateixes condicions tan aviat sorti totalment de la pista en la que jugui.

Si la bola retorna després al terreny de joc, ja sigui a causa del pendent del terreny, o sigui tornada per un objecte mòbil o immòbil, serà immediatament retirada del joc i tot allò que hagués pogut desplaçar després de passar al terreny autoritzat, haurà de tornar a ser col·locat al seu lloc.
Qualsevol bola nul·la, ha de ser immediatament retirada del terreny de joc. D'una altra forma, serà considerada vàlida des del moment en què es jugui una altra bola per l’equip contrari.

ARTICLE 19è. Bola aturada

 

Qualsevol bola jugada, aturada o desviada per un espectador o per l'àrbitre conservarà la seva posició en el punt d'immobilització.
Qualsevol bola jugada, aturada o desviada per un jugador de l'equip al qual pertany, serà nul·la.
Qualsevol bola jugada al punt, aturada o desviada involuntariament per un adversari, podrà a elecció del jugador, ser rellançada o deixar-la al seu punt d'immobilització.
Quan una bola tirada o colpejada sigui aturada involuntariament per un jugador, el seu adversari podrà:
a) Deixar-la al lloc d'immobilització.
b) Col·locar-la en la prolongació de la línia que aniria des del lloc on es trobava al lloc on s’hagi aturat, sempre que sigui en el terreny autoritzat i a condició que hagués estat marcada.
El jugador que voluntàriament aturi una bola en moviment serà immediatament descalificat de la partida en joc igual que el seu equip.

ARTICLE 20è. Temps autoritzat per jugar una bola

Un cop llançat el bolig, tot jugador disposarà d'un minut per llançar la bola. Aquest lapse de temps començarà a comptar-se des del moment que s'atura el bolig, la bola jugada anteriorment o un cop finalitzada la mesura si aquesta hagués estat necessària.

Aquestes mateixes normes regeixen pel llançament del bolig, es a dir 1 minut pels tres llançaments.
El jugador que no respecti aquest lapse de temps, incorrerà en les penalitzacions previstes en el capítol “Disciplina” de l’article 34.

ARTICLE 21è. Boles desplaçades

Si una bola aturada es desplacés com a conseqüència del vent o de la inclinació del terreny, per exemple, serà col·locada novament al seu lloc original. Igualment succeirà si la bola es desplaça accidentalment per un jugador, l'àrbitre, un espectador, un animal o qualsevol objecte mòbil.

Per a evitar tota discussió, els jugadors han de marcar la posició de les boles. No s'admetrà cap reclamació com a conseqüència de les boles o boligs no marcats, i l'àrbitre només haurà de resoldre en funció de l'emplaçament de les boles i del bolig sobre el terreny.

No obstant,  la bola desplaçada per altre de la mateixa partida, és vàlida.

 ARTICLE 22è. Jugador que juga una bola diferent a la seva

El jugador que jugués una bola diferent a la seva serà amonestat, la bola jugada serà vàlida però haurà de ser immediatament substituïda després d’una eventual mesura.
En cas de reincidència en el transcurs d'una partida, la bola serà anul·lada i tot el que hagués desplaçat, serà retornat al seu lloc original.

 ARTICLE 23è. Bola jugada contrariament a les normes

Qualsevol bola jugada contrariament a les normes serà nul·la, i tot el que hagués desplaçat en la seva trajectòria, haurà de ser retornat al seu lloc original, si estigués marcat.
Tanmateix, el contrari té dret a fer aplicar la regla de l'avantatge i declara que és vàlida. En aquest cas, la bola jugada al punt o al llançament es vàlida i tot el que hagués desplaçat, romandrà a la seva nova posició.

El bolig

 

dilluns, 27 de abril de 2009 11:42

ARTICLE 11è. Bolig tapat o desplaçat

Si en el transcurs d'una jugada el bolig queda per casualitat amagat per una fulla o un tros de paper, aquests hauran de ser retirats.

Si un cop aturat el bolig, es desplaça com a conseqüència del vent o de la inclinació del terreny o accidentalment per l'àrbitre, un jugador, un espectador, una bola o un bolig procedent d'un altra partida, un animal o per qualsevol objecte mòbil, serà col·locat de nou en el seu lloc primitiu, a condició que estigués marcat.


Per evitar qualsevol discussió, els jugadors han de marcar la posició del bolig. No s'admetrà cap reclamació com a conseqüència de les boles o boligs no marcats. Si el bolig es desplaça per una bola jugada de la seva partida, es vàlid.

 

ARTICLE 12è. Desplaçament del bolig a una altre pista

Si durant una jugada el bolig és desplaçat a una altra pista de joc delimitada o no, serà vàlid a reserva de les disposicions de l'article 9è.

En aquest cas, els jugadors esperaran, si es pogués, a la fi de la jugada començada pels jugadors que es  trobin a l'altre pista per finalitzà la seva jugada.

Els jugadors hauran de tenir paciència i cortesia.

A la jugada següent, els equips continuaran a la mateixa pista que s’els hi va designar i el bolig es llançarà desde el punt on es trobava abans de ser desplaçat, a reserva de les disposicions de l’article 7.

 

ARTICLE 13è. Regles a aplicar en cas de bolig nul

Si durant una jugada, el bolig queda nul, es presenten 3 casos:

1) Queden per jugar boles als dos equips, la jugada és nul·la.

2) Queden per jugar boles a un sol equip, aquest equip s'apuntarà tants punts com boles li quedin per jugar.

3) No queden boles per jugar a cap dels equips, la jugada és nul·la.

 

ARTICLE 14è. Col.locació del bolig aturat o frenat

 

Si el bolig es colpejat i frenat per un espectador o per l'àrbitre, romandrà en aquesta posició.
Si el bolig es colpejat i frenat per un jugador, el seu adversari pot elegir entre:
a) Deixar el bolig en la seva nova posició.
b) Col·locar-lo al seu lloc primitiu.
c) Col·locar-lo en la prolongació de la línia que va desde el seu lloc primitiu al lloc on es trobarà, a la distància màxima de 20 metres de la circumferència. (15 m. pels més joves, infantils) i de forma que sigui visible.

Els apartats b) i c) només poden aplicar-se quan el bolig ha estat marcat prèviament. Si aquest no fos el cas, el bolig romandrà on es trobi.
Si després de colpejat, el bolig passa a terreny prohibit per a tornar al terreny de joc, s'aplicaran les disposicions de l'article 13è.

Puntació i medició

 

dimarts, 15 de desembre de 2009 18:00

ARTICLE 24è. Aixecament momentani de les boles

Per poder efectuar la mesura d'un punt, s'autoritza a desplaçar momentàniament, després de marcar-les, les boles i els obstacles situats entre el bolig i la bola a mesurar. Un cop efectuada la mesura, les boles i els obstacles retirats, seran novament col·locats als seus llocs. Si els obstacles no poden ser retirats, la mesura s'efectuarà amb l’ajut d’un compàs.

 

ARTICLE 25è. Mesura de punts

 

La mesura d'un punt serà realitzada pel jugador que ha intervingut en darrer lloc o qualsevol dels seus companys d'equip. 

Els adversaris tindran sempre el dret de repetir aquesta mesura. 

Qualsevol que sigui l'ordre de les boles que cal mesurar i el moment de la jugada, l'àrbitre pot ser consultat i la seva decisió serà inapel·lable. 

Les mesures han d'efectuar-se amb instruments adequats, cada equip n'ha d'estar en possessió d'un. Està terminantment prohibit, mesurar amb els peus. Els jugadors que no respecten aquestes normes, podran ser objecte de sancions previstes al capítol “Disciplina” de l’article 34.

 

ARTICLE 26è. Boles aixecades

Es prohibeix als jugadors que agafin les boles llançades abans del final de la jugada. En finalitzar una jugada, qualsevol bola que hagi estat retirada abans de procedir al recompte de punts, serà nul·la. No s'admetran reclamacions sobre aquest punt.

ARTICLE 27è. Desplaçament de boles o bolig

Si en efectuar la mesura, el jugador desplaça el bolig o una de les boles en litigi, perdrà el punt. 

Si en efectuar la mesura d'un punt, l'àrbitre mogués o desplacés el bolig o una bola, es pronunciarà amb total equitat.                                                                                                                                               

ARTICLE 29è. Boles a igual distància del bolig

Quan dues boles pertanyent a equips diferents es trobin a la mateixa distància del bolig, es poden presentar tres casos:

1) Si els dos equips no tenen més boles per jugar, la jugada serà nul.la i el bolig quedarà a disposición de l’equip que l’hagi llançat anteriorment.

2) Si un dels equips tingués encara boles per jugar, les llançarà i s'anotarà tants punts com boles aconseguís finalment col·locar més a prop del bolig que la bola més propera del contrari. 

3) Si els dos equips disposessin de boles, correspondria jugar primer a l'equip que va efectuar l’últim llançament, i després a l'equip contrari i així successivament fins que el punt sigui guanyat per un dels dos equips. Quan només quedin boles a un equip, s'aplicarà la norma del paràgraf anterior.

Si al final d'una jugada, no quedessin boles al terreny de joc autoritzat, la jugada serà nul·la.

ARTICLE 29è. Cos estrany adherit a la bola o bolig

Qualsevol cos estrany adherit a la bola o bolig, s'ha de treure abans d'efectuar la mesura del punt.

ARTICLE 30è. Reclamacions

Per a què un reclamació sigui admesa, ha d'estar feta a l'àrbitre. Si la partida ha finatlitzat, cap reclamación no pot ser admesa. 

Cada equip és responsable del control de l'adversari (llicències, categories, terreny de joc, boles, uniformitat, etc.).

Disciplina

 

dimarts, 15 de desembre de 2009 18:08

ARTICLE 31è. Penalitzacions per absència d’equips o jugadors

Els jugadors han d'estar presents davant la taula de control, tant en el moment del sorteig com a la proclamació dels resultats d'aquest sorteig. Si un quart d'hora després de la proclamació dels resultats del sorteig un dels equips no hagués comparegut, haurà de ser penalitzat amb un punt, que s'acreditarà al compte de l'equip contrari. Aquest plaç serà de cinc minuts a les partides a temps limitat.
Passat aquest lapse de temps, la penalització es produirà a raó d'un punt cada cinc minuts de retard addicional.
Les mateixes penalitzacions seran aplicables durant el transcurs de la competició després de cada sorteig que es produís i en recomençar la partida després de ser interrompuda per un motiu qualsevol.
Passada una hora des de la proclamació dels resultats del sorteig, l'equip no presentat serà eliminat de la competición per incompareixença.
L'equip incomplet, en el moment d'iniciar-se la partida tindrà la facultat de començar sense esperar el jugador absent, si bé no disposarà de les seves boles. Cap jugador podrà absentar-se de la partida ni abandonar el terreny de joc sense l’autorització de l’àrbitre.

En les partides a temps limitat, el jugador que vulgui absentar-se haurà obligatòriament d'haver jugat les seves boles en la mà de joc. Si ho fes sense aquesta autorització, s’aplicaran les disposicions d’aquest article i del següent.

 

ARTICLE 32è. Presentació dels jugadors absents

Si després del començament d'una jugada es presentés un jugador, no podrà participar ja en aquesta jugada, i només serà admès a partir de la següent.
El jugador que es presentés després de complir-se una hora des del començament de la partida, no podrà ser-hi admès.
Si el seu o els seus companys d'equip guanyessin la partida, el jugador retardat podria participar en la següent, si l'equip es troba inscrit nominalment.
Si la competició es desenvolupa per grups, podria participar en la segona partida, qualsevol que sigui el resultat de la primera.
Una jugada es considera iniciada, en el moment en què el bolig es col·loca sobre el terreny de joc de forma reglamentària.

 

ARTICLE 33è. Substitució d’un jugador

La substitució d'un jugador en dobletes, o d'un o dos jugadors en tripletes, serà admesa mentre la competició no hagi començat (avisat per xiulet, etc.), a condició que els jugadors suplents no hagin estat inscrits en la competición com titulars en altre equip.

 

ARTICLE 34è. Sancions

Els jugadors que no respectin les normes de joc (reglament) incorreran en les següents sancions:
1.- Amonestació
2.- Anul.lació de la bola jugada o a jugar
3.- Anul.lació de la bola jugada o a jugar i de la següent
4.- Expulsió del jugador culpable de la partida
5.- Desqualificació de l’equip culpable
6.- Desqualificació dels dos equips en cas de connivència.

 

 ARTICLE 35è. Inclemències

En cas de pluja, s'acabarà la jugada ja iniciada, excepte decisió contraria de l'àrbitre, que és l'únic, juntament amb el comitè de competició, facultat per decidir la interrupció o anul·lació per força major.

ARTICLE 36è. Nova fase del joc

Si després de l'anunci del començament d'una nova fase de la competició (2a ronda, 3a ronda, etc.) alguna partida no hagués finalitzat, l'àrbitre podrà prendre totes les decisions o disposicions que jutgi necessàries per a la bona marxa de la competició.

ARTICLE 37è. Manca d’esportivitat

Els equips que disputaran les partides finals, o qualsevol altra partida, fent prova de manca d'esportivitat o de respecte cap al públic, dirigents o àrbitres, seran exclosos de la competició. Aquesta expulsió pot comportar la no homologació dels resultats eventualment obtinguts, així com l'aplicació de les sancions previstes en el següent article 38è.

 

ARTICLE 38è. Incorreccions

El jugador culpable d'incorreccions i amb major raó el que fos culpable de violència verbal o física cap a un dirigent, un àrbitre, un altre jugador o un espectador, incorrerà en una o vàries de les sancions següents, segons la gravetat de la falta comesa:
1) Exclusió de la competició.
2) Retirada de la llicència.
3) Confiscació o restitució d'indemnitzacions i premis.

 

La sanció aplicada a un jugador, pot ser estesa als seus companys d'equip.

La sanció 1 serà aplicada per l’àrbitre.

La sanció 2 serà aplicada pel comitè de competició.

La sanció 3 serà aplicada pel Comitè d'Organització, qui en 48 hores remetrà el seu informe a l'organisme federatiu, fent constar les indemnitzacions y recompenses retingudes, perquè decideixi sobre el seu destí.

En tot cas, el Comitè Nacional de Competició decidirà en darrera instància.

Un comportament correcte s’exigirà a cada jugador. El jugador que no compleixi aquesta prescripció, serà exclós de la competició després de ser advertit per l’àrbitre.

 

ARTICLE 39è. Obligacions dels Àrbitres

Els àrbitres designats per la Federació Nacional o Territorial per dirigir les competicions, estan encarregats de vigilar l'estricta aplicació d'aquest Reglament de joc, tant des del punt de vista tècnic com moral. Estan autoritzats per expulsar de la competició a tot jugador o equip que refusi acceptar la seva decisió.
Els espectadors, titulars de llicències o sancionats que pel seu comportament causin incidents sobre el terreny de joc, seran subjectes d'informe de l'àrbitre a l’organisme federatiu, qui citarà al o als inculpats davant el Comitè de Competició, per a què aquest darrer decideixi sobre les sancions que tinguin lloc.

 

ARTICLE 40è. Composició i decisions del Comitè de Competició

Qualsevol cas no previst en el present Reglament, serà sotmès a l'àrbitre que podrà recórrer al Comitè Organitzador. El Comitè es compondrà de tres membres com a mínim i cinc com a màxim. Les decisions que el Comitè prengui en aplicació del present paràgraf seran inapel·lables. El president, tindrà vot de qualitat en cas d'empat entre els membres.

Nota: El present Reglament va ser aprovat pel COngrès Internacinal de la F.I.P.J.P. en IZMIR (Turquia) el 7 d'octubre de 2010

Madrid, Gener de 2011 

 

Etiquetado en REGLAMENTO F.C.P

Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:

Comentar este post

Alberto Fos | gran hermano 10/27/2011 11:39


Donde puedo comprar unas buenas bolas de petanca homologadas, tengo un estuche del LiDL y juego con ellas, pero no seran buenas del todo, no?